Vaření piva v Lošticích – díl 2.

Autor: administrator <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 11. 06. 2009


Od roku 1837 začali měšťané Loštic svůj pivovar pronajímat.


Pivovar v pachtě
Nejdříve byl propachtován Vojtěchu Klatovskému, jenž dne 24. 1. 1837 vařil prvou várku. Bližší podmínky nejsou známy, jen z účtů seznáváme, že roku 1838 a 1839 platil ročně 1332 zl. 60 kr. kon. měny pachtovného.

K obnovení pachtovní smlouvy s Vojtěchem Klatovským došlo 28. 1. 1840. Pivovar se 14. 10. 1839 veřejně dražbou u magistrátu pronajímal na základě pachtovních podmínek, z nichž vyjímáme (na dobu od poloviny roku 1840 do 31. 1. 1843). Smlouva je kolkována 7 zl.
1. vyvolávací cena pachtovní činila 980 zl. ročně pro všechny várky ročně, vyjma 4 várek ročně obci příslušejících, které se vaří vždy k Vánocům a docíleno bylo 1200 zl. pachtovného.
2. Obyčejná várka činí 9 sudů piva.
3. Vadium před dražbou nutno složiti v obnosu 500 zl., a vydražitel musí hned po vydražení složit čtvrtletní pachtovné předem.
4. Propachtovatel může si propachtovati také jeden zdejší dům a v něm libovolně čepovati, jelikož v pivovaře není bytu pro pachtýře.
5. Pachtýř přebírá veškerý inventář, ale je povinen zase v témže stavu ho vrátit.
6. Menší opravy je povinen pachtýř sám ze svého platiti a také vodu do pivovaru si přiváděti, i kdy-by zmrzla nebo vyschla.
7. Z každé várky jest povinen pachtýř sám ze svého platiti obecnímu hospodáři 18 kr. činže a měš-ťanstvu do jeho pokladny 1 zl., faráři pak 10 mázů piva.
8. Daně spotřební a jiné dávky musí platit pachtýř sám.
9. Pachtýř je povinen vařiti dobré, zdraví neškodné pivo a musí se podvoliti pravomoci loštického magistrátu.
10. Aby při skončení nájmu nepřerušila se možnost vařiti pivo ihned po skončení pachtu, musí pachtýř měsíc před skončením pachtovního poměru vykliditi sladovnu a přenechati mu část sladu a 3 dny před vypršením smlouvy pak vše ostatní.
11. Nástupce není povinen přijati od svého předchůdce větší zásobu piva než on sám přijal.
12. Cena piva musí se říditi dle cen piva velkostatku Žadlovice, Doubravice, Mohelnice a Mírova a sice dle většiny z nich.
13. Měšťanstvo se zavazuje veškeré pivo - ovšem dobré jakosti - kupovati od pachtýře i k soukromé spotřebě; kdyby některý právovarečný měšťan byl dopaden, že koupil a má cizí pivo, má se mu zkonfiskovati 10 % pachtovného, jež na tohoto měšťana připadá, má se mu sraziti a sice polovice ve prospěch pachtýře, polovice pro pokladnu měšťanstva.
14. V době stavby pivovaru nového a přenášení inventáře ze starého do nového má býti pachtýř trpě-liv a domluviti se se stavitelem, aby neutrpěl škody.

Dne 6. 12. 1842 vypachtoval pivovar Ludvík Opitz za 1200 zl. ročně.
Dne 17. 8. 1845 propachtován byl pivovar Josefu Schipkovi na dobu od 1. 9. 1845 do 31. října 1848 za 1340 zl. ročně s podmínkami jako dříve uvedenými a s těmito odchylkami: opravy měl pachtýř nésti jen do výše 2 zl., ostatní měšťané, várka měla míti 10 sudů, pivo mělo býti dobré a zdravé Při licitaci 18. 9. 1848 vydražil pacht pivovaru Jan Seidl za 801 zl. Však pacht tento nebyl schválen, nýbrž zadán Matěji Zabuschovi, jenž podal 800 zl. Ale už za rok nemohl tento závazkům vyhověti a proto dán byl pivovar dne 4. 11. 1849 za souhlasu měšťanstva i magistrátu do pachtu Josefu Kostia-lovi z Uničova (od 15. 11. 1849 do 31. 10. 1851 za 800 zl. ročně), 18. kr. podpalného a 1 zl. z každé várky do obecní pokladny, 1 kr. z každého mázu šenkýřům (Schönkerlohn).
Dle zprávy magistrátu ze 14. 2. 1847 na krajský úřad do Olomouce vařil pivovar průměrně 36 várek ročně po 10 sudech. daň výdělková činila 10 zl.

K nové dražbě došlo 19. 9. 1851 následkem výměru obecního úřadu z 11. 8. 1851 č. 713 a to na zá-kladě pachtovních podmínek ze dne 9. 8. 1851 a vypachtoval pivovar loštický občan Alois Rotschein za nejvyšší podání 1101 zl. na dobu od 1. 11. 1851 do 31. 10. 1854. Podmínky byly tytéž jako u dří-vějších pachtýřů, jen pro stanovení ceny piva bylo možno vzíti zřetel i na cenu piva bůzovské-ho.Várka měla býti o 10 sudech a šenkýří měli dostati z každého mázu za šenkování 1 krejcar vídeň-ské měny odměny. Po zemřelém Rothscheinovi převzala pivovar vdova Františka.
Ve schůzi 13. 8. 1854 (16 členů) jednalo se o žádosti Rudolfa Knössla, sládka z Říčan u Černého Kostelce, jenž se dostavil a přednesl žádost, aby mu zdejší pivovar za dřívějších podmínek na další 3 leta byl ponechán v pachtu, že by platil 1000 zl. nájmu a složil by hned 100 zl. kauce; sejde-li z ohlá-šené licitace, složí hned 200 zl. kauce. Na to stalo se 20. 8. 1854 usnesení, že mu pivovar dají do pachtu na 3 leta od 1. 11. 1854 do 31. 10. 1857 po 1000 zl., ale s podmínkou, když se týdenní trh, jenž se tehdy zaváděl, udrží, že se pachtýř zaváže po dvě leta po 100 zl. připlatiti. Z pachtovného mělo se čítati na byt 100 zl., a ty měly se rozdíleti mezi singularisty.

Ve schůzi dne 17. 5. 1855 povolili právovarečníci pachtýři na dobu od 1. 6. 1855 do 31. 5. 1856 sle-vu 200 zl., tedy pachtovné roční 800 zl. Ale brzy poté dal pachtýř 1/4letní výpověď a proto dne 21. 8. 1855 zakročilo u obecního úřadu měšťanstvo o opětné propachtování pivovaru veřejnou dražbou; výměrem ze dne 28. 8. 1855 ustanovila obecní rada dražbu na 20. 9. 1855 (vyvolací cena - 800 zl.). Nejvyšší podání učinil Jan Krombholz na dobu od 1. 11. 1855 do 31. 10. 1858 na základě dražebních podmínek ze dne 15. 9. 1855.

Při nové dražbě 6. 9. 1858 bylo především stanoveno, že se má pachtovné čítati v rakouské měně, a licitace se zúčastnili: Vincenc Fiala, Ant. Mollik, Jan Köhler, Alois Schetler, Jan Fischer, Salomon Heller. Nejvyšší podání 945 zl. učinil S. Heller a tím vypachtoval pivovar. Smlouva pachtovní s vdo-vou jeho Rézi Hellerovou ujednána byla 1. 6. 1859 na dobu do 30. 10. 1860, příp. bude-li řádně platiti činži, do 31. 10. 1861, za 735 zl. ročně - kauce složila 200 zl. Várka měla se vařit o 18 sudech, faráři mělo se dávati po 20 mázech. Před zatopením měl pachtýř odvést z každé várky měšťanské pokladně 18 kr. a pivovarské pokladně 1 zl. 5 kr. Každý šenkýř měl dostat odměnu nejméně 1/2 krej-caru za 1 máz.

Pachtovní smlouvou ze dne 28. 7. 1861 propachtoval si pivovar loštický sládek Osvald Schütz za 800 zl. ročně na dobu od 1. 10. 1861 do 30. 11. 1862 za obvyklých podmínešk. Ale nešlo mu valně. Dne 1. 12. 1862 ujednali měšťané pachtovní smlouvu s Izákem Friedem, sládkem z Přerova, dle níž převzal týž pivovar na várku 15 sudů zařízený do pachtu za 700 zl. ročně, od 1. 12. 1862 do 30. 9. 1865. Dne 31. 7. 1865 konala se licitace na pacht pivovaru (vyvolací cena 750 zl.). Nikdo neučinil nabídky, proto z dražby sešlo.

Dne 20. 8. 1865 obnovil Isak Fried s pivovarem pachtovní smlouvu na dobu od 1. 10. 1865 do 30. 9. 1868. Pivovar byl tehdy zařízený na 40 věder a pachtovné bylo smluveno na 750 zl.

V červenci 1868 napsal Martin Brixa, sládek ze Strakonic, správci právovárečného měšťanstva Ignáci Hatlánkovi, aby mu sdělil pachtovní podmínky a poměry v pivovaře i ve městě. „Jen prosím“ - psal česky „o upřímné sdělení Vašnosti, všeho, neb mám náramně daleko k Vám a rád bych se v sesterské Moravě usadil, jen když budu vidět u Vás živobytí“. Došlo k dohodě a smlouva ujednána byla na čas od 1. 10. 1868 do 30. 9. 1870 za 605 zl. pachtovného.

Nájemci a roční nájemné:
1840-42…..Adalbert Klatovský…..1200 zl.
1842-45…..sládek Oppitz…..1600 zl.
1845-48…..Ignác Schippek…..1340 zl.
1848-49…..Matiáš Zabusch….. 800 zl.
1849-52…..Josef Kostial….. 800 zl.
1852-55…..Alois Rotschein…..1100 zl.
1855-57…..Rudolf Knössel….. 800 zl.
1857-60…..Salamon Heller….. 700 zl.
1860-63…..Osvald Schütz….. 800 zl.
1863-68…..Isák Fried….. 700 zl.
1868-70…..Martin Brixa….. 605 zl.

Pokračování……


autor: JUDr. Richard Fischer
Autor je loštickým rodákem, dějepiscem a v období první republiky byl starostou města Olomouce. Dosud nepublikovaný text z jeho pozůstalosti připravil k publikaci Petr Fialek. Snímky jsou z loštického archivu.