Pivovar Rochlov

Zámek Rochlov je nejstarší součásti obce Rochlov. Ke statku patřily dodnes dochované objekty jako kravín, koňské stáje, sýpka a pivovar, dále pak šenk, vinopalna, chmelnice, tři rybníky, malá kořenná zahrádka, velká zahrada, polnosti a 43 poddaných. Obě části rochlovského panství koupil do roku 1701 František Vilém Údrčský, jehož manželka pocházela také z rodu Henigarů. Postavil zde v r. 1711 nové panské sídlo, dnešní barokní zámeček.První zmínka o vaření piva v Rochlově pochází z roku 1683, kdy se bratři Jan Adam Henigar a František Henigar snažili rozdělit si majetek Rochlovského statku. Proto je v Deskách zemských zanesena zmínka:…pivovar s hvozdem a humnem, pánví a se vším k němu příslušenstvím bude nám oběma společný zůstávati….v něk každý z nás potřebu piva pro sebe, však bez překážky v tom druhému, na svůj náklad navařiti a slady potřebné sobě dělati, dáti moci bude…Šenk piva ve vsi Rochlově též nám společný….chmelnice, rybníky společné…

Zmiňovaný pivovar však není tím pivovarem dnešním. Podobu toho původního neznáme. Nový pivovar se sladovnou byl postaven někdy mezi roky 1838 a 1890. Písemné dokumenty k pivovaru se nedochovali žádné. Z dochovalé dokumentace je pouze známo, že pivovar byl uzavřen v roce 1933, posledním sládkem byl Josef R. Čepek a pivovar nebyl úplně malým pivovarkem, protože zde byl roční výstav 2000 hl piva. Pivovar nikdy nevydával svoje etikety, pouze měl svoje láhve, zatím se nepodařilo získat ani jeden exemplář. Celý areál měl v průběhu doby různé využití, byl zde pivovar, konírna, školkařské závody a skleníky. Po celé věky byl zámek centrem dění v obci. Za doby socialismu však po ztrátě majitele zpustl a z jednotlivých objektů se stala ruina. Od svého uzavření nebyl pivovar využíván jiným způsobem než pro potřeby zemědělského družstva sídlícího v areálu. Do dnešních dnů se nedochovala pivovarská věž, její podobu známe jen z fotografií a kreseb, nedochoval se komín a část budovy spojující pivovar se sladovnou.

V roce 2005 byl pivovar majetkem firmy Pegisan (www.rochlov.cz) a ta se již nějaký čas pokoušela zdevastovaný areál opravit a rehabilitovat.

Čtěte také:  Minipivovar Clock Potštejn