Zdibský pivovar

Zdiby byly založeny neznámo kdy a kým. Ví se však, že existovaly již roku 1266. Nelze vyloučit, že již ve 13. století tvořila část obce svobodný statek. Že Zdiby záhy nabyly většího významu, svědčí založení kostela, zmiňovaného nepřímo k roku 1352.
Zdibský zámeček s hospodářským dvorem, jehož součástí byl také objekt sladovny a pivovaru, patřil do kategorie malých vrchnostenských sídel s vlastním hospodářským zázemím. Základy nynějšího zámku jsou postaveny na základech tvrze, jejíž vznik se datuje těsně po roce 1608.

První pramenná zmínka o existenci pivovaru ve Zdibech je z roku 1727. Ale již od poloviny 17. století existují zprávy o zdejší „hospodě nebo krčmě výsadní se svobodným šenkem“, což však ale ještě neznamená, že musela odebírat pivo z místního vrchnostenského pivovaru. Má se za to, že k založení pivovaru mohlo dojít v době, kdy panství vlastnil František Maxmilián Hartman z Klarenštejna a to v letech 1700 až 1725.

V přiznávacích tabelách z října 1749 se hovoří o produkci pivovaru, která nepřekračuje 100 sudů, čemuž ale protiřečí údaj opravených konečných výtahů z let 1755–56, podle nichž roční produkce dosáhla 610 sudů s celkovým výnosem 2.440,-zl.

Cenný popis objektu se zachoval z 10. dubna 1777, jenž byl součástí úředního odhadu nemovitosti. Zde se můžeme dočíst, že „pivovar stojí u vchodu do dvora na pravé straně, je od základu nově postavený, má dvě křídla a zadní díl (půdorys ve tvaru písmena U), všechny jeho části jsou vystavěné z kamene a dvě patra vysoké. Celý je pokryt taškovou střechou, v jednom oddělení je nahoře byt sestávající se z dvou pokojů s rákosovými stropy a kuchyně, pod ním je sušárna v druhém křídle jsou pak humno s kamenným štokem a válečky, střední část pak obsahuje vlastní pivovar s dobrou měděnou pánví s kapacitou 10 sudů a dalším příslušenstvím, avšak ne vždy je pivovar trvale využíván a v provozu a vaří se v něm pivo, někdy byl obýván také zdibským pošmistrem za roční činži 40 zlatých, v takovém případě je v provozu pouze sladovna….“ Pro zajímavost odhadní cena pivovaru je zde stanovena na 1.000,-zl.. Pro srovnání, zámek je ve stejném odhadu šacován na pouhých 800,-zl, hospodářský dvůr na 1.200,-zl., špýchar na 900,-zl.

Čtěte také:  Historie hostinců – původ českých názvů v pohostinství

Objekt pivovaru byl od druhé poloviny 19. stol. využíván k bytovým účelům. Od konce 19. století až do šedesátých let minulého století můžeme i zde sledovat celou řadu necitlivých zásahů, které postupně zbavily stavbu jejího historického charakteru. Po roce 1948, kdy celý zámecký areál byl převzat do „všelidového vlastnictví“ ve velice dobrém stavu, došlo k jeho přeměně v ubohý zbytek s perspektivou jeho úplného zániku.

V polovině roku 2005 byla započata rekonstrukce objektu s maximální snahou navrátit stavbě její historický charakter. I když objekt bude sloužit jinému účelu než výrobě piva, bude charakteristický komínem nad bývalým sladovnickým hvozdem a velkým větrákem v hřebeni střechy v místech, kde skutečně historicky byl.

Objekt je přestavován na hotel „PIVOVAR“. Přízemí, s krásnými klenutými prostory, bude využito pro restauraci, snack-bar, vstupní halu, příslušenství a místo pro prezentaci historie tohoto objektu. V patře a podkroví objektu jsou umístěny hotelové pokoje. Pro nutné zázemí hotelu (kuchyně, sklady a kotelna) bylo nutné objekt částečně podsklepit. Podsklepování bylo technicky velice náročné. Problémy byly s jílovitým podložím, které bylo málo únosné a kluzké. Před vytěžením prostoru suterénu se musely stávající základy objektu provrtat a vynést pomocí mikropilot. Podbetonování základů se provádělo postupně. Pod železobetonovou desku podlahy byla provedena drenáž, pro snížení hladiny spodní vody.

Čtěte také:  Pivovar a minipivovar v Lomnici nad Popelkou

Při hloubení suterénu byly odhaleny původní konstrukce objektu pivovaru, které byly zdokumentovány a doplnily již existující stavebně historický průzkum. Na základě toho, byla odhalena tajemství objektu a lze dnes naprosto přesně určit, jak pivovar v prvopočátku fungoval a jak se následně modernizoval. I dochovaná kresba z r. 1815 F.K.Wolfa, zachycující Zdiby se zámkem a okolím, se ukazuje jako věrohodný záznam.

Rekonstrukce tak starého objektu je po všech stránkách náročná záležitost, ale zároveň velmi zajímavá a napínavá, která připomíná detektivku a v případě našem i s vyřešeným koncem.

autor: Ing. Miloš Krejcar, 2008