Kvalita a nutriční vlastnosti piva z historického pohledu

Již v minulosti bylo pivo často doporučováno a jeho účinky byly pozitivně hodnoceny. O pivu s bobkem se zmiňoval už Mistr Jan Hus a mnozí další. Obecně se soudilo, že „Budeš-li vodu po stole píti, zastudíš žaludek, překazíš zažití“.

Pivo buď čisté,
nezvoctělé,
dobré z pšenice,
dobré vařené.

Tuto se pět znamení dává,
vybírání piva dobrého dává:

První, aby nebylo zvoctilé neb kyselé: Takové zajisté žaludku odporné jest, nebo vocet, jakož Auc. praví, žíly vlasaté uráží, žaludek pak jest oud velmi žilovaný, protož vocet žaludku překážku činí.
Druhé, aby bylo čisté, nebo kalné průduchy moče zacpává, protož i kámen majícím náramně škodí, roztučňuje, povětrnosti plodí, dýchání krátí a flusy rozmnožuje.
Třetí, aby vařeno bylo z obilí zrna plného, ne z porušeného, tedy z ječmene, pšenice neb ovsa výborného: neb čím lepší zrno je, tím také vlhko odtud pošlé dužnější je.
Čtvrté, aby dobře uvařené bylo, proto za čím lépe zažívá se, tím příhodněji přirození bývá: zle pak uvařené, žření v břiše, nadýmání a střevní dnu vzbuzuje.
Páté, aby bylo staré, to je vyleželé a kvasnic v sobě nemající, nebo mladé pivo, ty též zlé věci dělá, jako nedokvašené, nadto i řezavku činí.

Lékařská kniha
Rukopis z roku 1580

„Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník.
Nebudeme stonat, nebudeme mřít…“

O dobrém pivu:
„Každému zdravé bývá, zvláště když dobře vařené, pěkně vyčištěné, nepříliš sladké, ani také příliš hořké neb kyselé, ne velmi nové, ani také velmi staré a to slušně dobrou živnost dává a více v sobě moci neb užitkův má, nežli dobrý nápoj potřebuje. Kdoby ho příliš mnoho pil, tehdy by hlavě tím velmi uškodil, poněvadž těší opilství tím pivem bývá, nežli vínem, a více také člověka mámí, nežli víno, i také déle trvá.“

Jan Kopp Kaumenthalu v regimentu zdraví

O špatném pivu:
„ Zle vařené, kalné, nečisté, mladé pivo každé hrubé a nezáživné jest, břicho nadýmá, větry a také zatvrdilosti rodí, dnu vstříc vzbuzuje a některým vodnatelnost, kamen a jiné těžké nemoci přináší!“

Jan Kopp Kaumenthalu v regimentu zdraví

Pivo buď čisté, nezoctělé z sladu dobrého, vyleželé, kteréž by se střídmě pilo žaludku neobtížilo.
Již vizme, co pivo může, bez něhož Čech být nemůže: dává tělu hojné stravy, když je pije člověk zdravý.
Působí hrubé vlhkosti, přidává i síly dosti, dobrou v žilách krev zplozuje,
moč žene, život změkčuje, chladí mírně, břich nadýmá. Tať je piva ctnost i vina.

Regiment zdraví od Adama Hubra z Rysenpachu

„Konečně pak účinky a vlastnostmi svými na vzájem se od sebe piva co nejvíce různí: některé totiž nadýmají, zacpávají a v břiše potíže působí, koliky, nemoci ledvin, obtíže močení a zástavy můče způsobují, jiná zase posilňují tělo a je tůží a majíc účinek počišťující, rychle tělem procházejí.“

Tadeáš Hájek z Hájku
(o pivech nedovařených, ošizených mladých, i jinak porušených)

Ctnosti piva dle Fr. O. Poupě:
1.) Má hasiti žízeň a scházející vlhkost v těle nahrazovati.
2.) Poněkud má sytiti, nikoli však nadýmati nebo zácpu působiti.
3.) Umdlené tělo posilovati.
4.) Moč v poměru k požitku i s krupicí vyměšovati, aby se předcházelo tvoření kamene.
5.) Stolici podporovati.
6.) Žaludek zahřívati a ne jako mnohá piva chladiti.

Poupě,O.F.:Počátkové základného naučení o vaření Piwa, Olomouc 1801

„Jest tudíž pivo nápoj z vody, zrní obilného a květu chmele vrbovitého, svařením uměle a řádně vykvašený, aby opět lidské tělo z přirozené vlhkosti ustavičným vypařováním strávené, prospěšným zavlažováním okřálo a znovu oživlo, a kterýž konečně přirozeností svou dobře slouží k uhašení žízně.“

Tadeáš Hájek z Hájku

Čtěte také:  Hoegaarden

„Proč je pivní pěna bílá?.“
Jan Neruda, fejeton z roku 1880

„Proč je pivní pěna bílá? Aby se zdála míra větší. Je v tom fyzikální ouskok, milý pane! Kdyby byla pěna např. černá, zdála by se darebná míra mnohých hospodských ještě hanebnější.
Pěna je na mém pivu jen proto, abych ji odfouk a dost.
Jen s pýchou shlížím jiné na nápoje: jsem českým pivem, znáte barvy moje? A je-li dole barva rudě milá, nuže jaká můž být svrchu – nežli bílá.
Vždyť znamená pivo svatbu chmele se sladem a ta tichounká pěna je jejich družička v bílých šatečkách.
Kvůli harmonii barev.
U pijáka rty červené, zuby bílé – v sklenici pivo červené, pěna bílá.“

Neruda,J.:Drobné klepy I/III.,Praha 1958-1962

„Žehnej, ó Pane, toto pivo, v jež milostí Tvou vzešlo ze zrna obilného: aby se stalo blahodárným lékem pokolení lidskému; a vzývám Tvého jména nejsvětějšího račiž učiniti, aby každý, kdo se z něho napije, zdraví těla svého a ochrany duše své přijal…Amen“.

Rituale Romanorum, 1614

autor: Milan Starec,2007