Pivovar Židlochovice

Židlochovice leží cca 20 kilometrů nad jih od Brna na březích řeky Svratky. Ve středověku patřily řadě významných rodů. Šlo o Viléma Zajíce z Valdeka, pány z Valdštejna či pány z Boskovic. Od 15. století měly horenské (horenní) právo, které se týkalo převažujícího vinohradnictví.
Vařit pivo se zda patrně začalo až později, tedy ve století šestnáctém. Přesné datum však neznáme. Souvisí však jistě se změnou vlastníka, ke které došlo v roce 1508, kdy městečko Židlochovice spolu s blízkou Blučinou, Unkovicemi a pustým Kovalovem koupil za 15350 kop od Ladislava z Boskovic Vilém z Perštejna.

Čtěte také:  Pivovar Týn nad Vltavou

Příchod Pernštejnů znamenal rozvoj vinohradnictví, tak jako jinde na pernštejnském panství rozvoj rybnikářství a mj. i stavbu pivovaru. K ní došlo pravděpodobně za Jana z Pernštejna1, tedy před rokem 1548. Jeho syn Vratislav, který později Židlochovice prodal Janovi Ždánskému ze Zástřizl, pak v roce 1559 udělil právo várečné blízké Blučině2. Uvedená listina má důležité vazby i k Židlochovicím. Vratislav obyvatelům Blučiny povolil, „aby i jinam na vsi a městečka cizích pánů, které by k panství židlochovskému nepřináležely, vystavovati mohli, než na městečka vsi Židlochovicím přináležející jim vystavovati ani prodávati nemají. Jestliže by sami dostatek piva v městečku (Blučina) neměli, takže by odjinud tam vézti museli, tehdy odjinud piva bráti nemají nežli z pivovaru židlochovského a jestližeby pak se piva v pivovaře židlochovském nevařilo, tehdy ze vsi, městeček k panství židlochovskému příslušejících od nich zase piva bráti mají a ne odjinud.“ 3

Listina tedy nepřímo potvrzuje existenci židlochovského pivovaru, který měl pochopitelně v rámci panství jistou supremaci. Obyvatelé Blučiny nemohli své pivo distribuovat v rámci panství mimo samotné městečko a v případě, že by jim pěnivý mok z vlastního provozu nedostačoval. měli pivo brát ze Židlochovic, případně z jiných městeček panství. Prakticky totožnou listinu vydal totiž Vratislav z Pernštejna i pro Nosislav, a to ve stejný den 23.3.1559. Pivovar v Nosislavi zanikl za třicetileté války. 4

Vraťme se však k Židlochovicím. Panství v druhé polovině 16. století získávají Žerotínové, s nimiž je spojeno zejména období náboženské tolerance. V roce 1592 Fridrich ze Žerotína stanovil nové podmínky plnění robot. Listina se zmiňuje i o pivu, a to ve smyslu stanovení povinnosti odebírat pivo z vrchnostenského pivovaru a jeho prodeje v obecním šenku. 5 Z obecních účtů pak je možné rekonstruovat spotřebu piva v městečku. V roce 1556 se například vyšenkovalo 320 sudů, v roce 1588 270, v roce 1599 318 a např. v roce 1611 448 sudů. 6

Co se týče dalších informací o židlochovickém pivovaře, ty jsou pouze kusé. Vlastivěda moravská udává k polovině 18. století výstav 1216 ¼ sudu piva.7 V druhé polovině 19. století byl pivovar pronajímán. V letech 1865-70 je s otazníkem uváděn pachtýř Eduard Kasalovský. Naposledy byl pivovar v provozu roku 1873. 8

fotografie dnešní sokolovny stojící na místě bývalého pivovaru

K rozřešení zůstává otázka lokalizace pivovaru. Podle Vlastivědy moravské9 stával pivovar na místě bývalého kasina, dnes sokolovny v bezprostřední blízkosti známého zámku a dnešní ulice Nádražní, tedy poblíž řeky Svratky. Hostinci vedle kasina se říkalo „na bednárně“, což má jistě úzkou souvislosti s hospodářským zázemím pivovaru. Pivovarský objekt se tedy do dnešních dnů oproti např. cukrovarskému v Židlochovicích nedochoval, i když i ze slávy cukrovaru zbylo také jen minimum.

autor: Filip Vrána
Snímek pořídil Aleš Špidla.

Čtěte také:  Historie pivovarnictví v Litoměřicích

Poznámky:
1 Přibylová, J. Hospodaření městečka Židlochovice v 2. polovině 16. století a počátkem 17. století. Dipl. práce. HÚ MU v Brně 2001, s. 28.
2 Pivovar byl zbořen teprve nedávno, nicméně díky mikropivovaru Xaver se v Blučině tradice vaření piva udržuje na výborné úrovni dodnes.
3 MZA Brno, F 104 – Velkostatek Židlochovice 1445-1918, i.j. 1436, kart. 360, fol. 1, č.29. Blíže k dejinám pivovaru v Blučině Melichárek, A. Dějiny městečka Blučiny, Blučina 1929, s.116-129.
4 Kratochvíl, A. Vlastivěda moravská Židlochovský okres, Brno 1910, s. 193,194.
5 MZA Brno, SOkA Brno-venkov, C-162 – Archiv města Židlochovice 1445-1945 (1958), i.č. 6.
6 Přibylová, J. Hospodaření městečka Židlochovice v 2. polovině 16. století a počátkem 17. století. Dipl. práce. HÚ MU v Brně 2001, s. 28 a 29.
7 Kratochvíl, A. Vlastivěda moravská Židlochovský okres, Brno 1910, s. 63.
8 Likovský, Z. Pivovary Moravy a rakouského Slezska 1869-1900, s. 51.
9 Kratochvíl, A. Vlastivěda moravská Židlochovský okres, Brno 1910, s. 84.