Historické pivovary Z,Ž

Zábřeh

 

 

 

 

 

Lichtensteinský pivovar Zábřeh

foto lokace
Pronajímán; pivovar 1870-1873 byl přestavěn na sladovnu; 1 000 hl.
Měšťanský pivovar Zábřeh

foto lokace
1417 – 1905 provoz zastaven, 1907 zrušen; max.4 000 hl; SU
Záhlinice

  

 

  

 

 

 

Rolnický pivovar, akciová společnost, Záhlinice

foto lokace
článek: Minipivovar Záhlinice >>>
1895 – 1921 provoz zastaven, 1925 zrušen; max.28 000 hl
1895-1921 Rolnická akciová společnost; 1921-25 pobočka přerovského pivovaru
Původní rolnický akciový pivovar vznikl v roce 1895. Byl vybudován prakticky „na zelené louce“ jako velice moderní provoz. Tomu odpovídala i kapacita, která byla až 25 000 hektolitrů piva za rok. Ambiciozní projekt však neměl dlouhého trvání. V roce 1921 byl koupen Akciovým pivovarem v Přerově. Ten ho v roce 1925 zcela zrušil. V objektu varny se poté usídlila velká bednárna s výrobou sudů a později potom zemědělské skladiště. Sladovna stavěná na větší kapacitu přežila a funguje nepřetržitě dodnes. V roce 2016 v areálu zprovozněn minipivovar.
Zahořany

 

Pivovar Zahořany
zrušen asi 1900; 4 000 hl; LT
maj.: hrabě Chotek
Zahrádka

 

Pivovar velkostatku Zahrádka

foto lokace
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
zrušen 1923; 2 300 hl; PB
Zahrádka (Vojkov)

 

Pivovar Zahrádka (Vojkov) ; Sachradka
1923 zastaven provoz, 1928 zrušen; max. 4 000 hl; BN
od roku 1883 byli majitelé a sládci rodina Langů.
Zahrádky

 

 

 

Panský pivovar Zahrádky, Nový Zámek ; Neuschloss ; Neugarten

foto lokace
článek: Pivovarnictví na Českolipsku >>>
U zámku byl rozlehlý hospodářský dvůr a pivovar. První zmínka o pivovaru jez roku 1645. Největšího rozvoje zažilo panství a pivovar za dob rodu Kouniců, kteří jej vlastnili do konce 19.století. Objekt se nacházel nedaleko zámku, v
sousedství výtoku Novozámeckého rybníka. Pozoruhodné byly rozsáhlé sklepy, vyhloubemé v pískovcové skále nad pivovarem. Výroba se pohybovala ročně kolem 5 000 hl. Nedaleký moderní českolipský pivovar však negativně ovlivnil budoucnost zdejšího provozu. Pivovar zanikl kolem roku 1920. Poté již jen pivovar pomalu chátral, až byl v roce 2008 definitivně stržen. Do dnešní doby se zachovala jedna opěrná zeď s vytesaným velkým sklepem – dnes nepřístupný. Dále pak klenuté sklepy, kam se dá volně vstoupit. Nepřehlédnutelný je také původní komín. Zrušen roku 1926. CL
Zákupy

 

Zámecký pivovar Zákupy ; Reichstadt

foto lokace
zrušen 1917; 3 000 hl; CL
Dne 18.1.2007 silný vítr v zámeckém areálu strhl zděný štít v části, která je označovaná jako bývalý pivovar. V roce 2022 probíhala rekonstrukce barokního hospodářského dvora s pivovarem u státního zámku v Zákupech.
Zalužany
Nejcennější částí Zalužan je historické jádro obce zahrnující náves se zámkem s nejbližším zastavěním. V severním křídle byl pivovar, obyvatelný byl jen jižní trakt.
Záluží
článek: Pivovary na Litvínovsku II. >>>
Zamašky

 

Pivovar při dvoru Zamašky (Velké Všelisy)
zrušen asi 1880; 400 hl; MB
Zámostí

 

Vrchnostenský pivovar Zámostí
zrušen asi 1890; 100 hl; MB
maj.: hrabě Waldstein
Pivovar zanikl pod konkurenčním tlakem pivovaru v Klášteře-Hradišti.
Zámrsk

 

Zámecký pivovar Zámrsk

foto lokace etikety
1700 – 1910; max. 2 000 hl; UO
maj.: J. Gottl; vařil mj. 14° tmavý speciál Prelát
Zásmuky

  

 

  

 

 

 

Leopolda Sternberga pivovar v Zásmukách ; Sasmuk

foto lokace etikety
1565 – 1952; max. 16 000 hl; KO
Pivovar založil Leopold ze Šternberka; rod Šternerů jej vlastnil do roku 1945, pak národní správa, 1948-1952 Polabské pivovary n.p..
Pivovar je písemně zmiňován již v r. 1565 při dědickém řízení po Adamovi z Říčan, posledním majiteli zdejší tvrze. Výrazně přestaven byl po r. 1653 Adolfem Vratislavem ze Šternberka a v poslední třetině 19. stol. Leopoldem ze Šternberka, který východně od starého pivovaru přistavěl nový podnik. Původní pivovar byl upraven na sladovnu. V l. 1910-1911 vystavoval 16 400 hektolitrů piva ročně, což bylo nejvíce v jeho historii. Byl již parostrojní a patřil k největším šternberským podnikům. Podíl na tom měli i dva zdejší sládci otec a syn Linhartové. Ve vlastnictví rodu Šternberků byl až do r. 1948. V l. 1948-1952 patřil pod Polabské pivovary n.p. V r. 1952 byla jeho činnost ukončena. V areálu pivovaru dodnes sídlí potravinářské firmy. – Po stavební stránce je areál velmi rozmanitý, lze zde najít dochované raně barokní klenby sklepů.
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Leopolda Sternberga pivovar v Zásmukách“, Zásmuky (okr.Kolín) (majitel Leopold Sternberg).
Stavební historie tohoto objektu je poměrně složitá, v budově se dochovaly raně barokní klenby, dnes tady má provozovnu potravinářský podnik Bonita.
Zbiroh
Zámecký pivovar knížete Colloredo-Mansfelda Zbiroh
zrušen asi 1900; RO
Zborovice

 

Pivovar Zborovice
zrušen asi 1880; 300 hl; KM
maj.: Friess a Rodlich
Zbraslavice

 

Pivovar Zbraslavice

foto lokace
1731 – 1905; 2 500 hl; KH
majitelé: Löwenthal (1873); Živnostenská banka; Jan Šebek; Adolf Šebek.
Zbyslav

 

Pivovar Zbyslav
Zbyslav, dnes součást obce Vrdy, patří k nejstarším obcím na Kutnohorsku.
Zbyslavické panství vzniklo v 2. polovině 17. století, kdy Johana Polyxena rozená Mitrovská z Nemyšle obnovila někdejší tvrz a přikoupila sousední statky v Zaříčanech, Bílém Podolí, Starkoči a Lovčicích. Na místě pusté tvrze postavila honosnější renesanční sídlo, zřídila oboru, bažantnici, pivovar a na západním svahu nechala vysázet vinici. Patrné jsou z ní dodnes agrární terasy. Později se zbyslavské panství dostalo do rukou Maxmiliána, hraběte z Thun-Hohensteinu, který jej připojil k panství žehušickému.
Zdechovice
Pivovar Zdechovice
zrušen asi 1900; 1 000 hl; PU
maj.: kníže Paar
Zdeňkov
V roce 1672 se zde při dvoře připomíná pivovar s krčmou. JI
Zdiby

  

 

  

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar Zdiby

foto lokace
článek: Zdibský pivovar >>>
Původně pivovar při dvoře vznikl na konci 16.století. Ve třicetileté válce osada i dvůr zanikly. Na počátku 18.století vznikl ve Zdibech zámek s novým pivovarem. V té době panství získal malostranský měšťan Jan del Curt z Morenbachu. Výhodná poloha při císařské silnici z Prahy na sever Čech přispěla k rozvoji pivovarské produkce. Zdiby se staly výhodným nocležištěm formanských povozů při jejich příjezdu do Prahy. Fungovalo tu několik hospod. V polovině 19.stol. byl pivovar přestavěn a rozšířen. Objekt tvořil kompaktní celek s vnitřním dvorem. Nacházel se při silnici a zasahoval do zámeckého parku. Dominantním prvkem byl věžovitý hvozd. V dobách rozkvětu provoz vystavil až 4 000 hl piva ročně. Konec 19.stol. znamenal pro pivovar úpadek, který vedl až k zániku kolem roku 1900. Posledním majitelem byl J. Hošek. Zánik způsobil konkurenční tlak modernizovaného pivovaru v Pakoměřicích.
Zdíkov

 

Schwarzenberský pivovar Zdíkov ; Velký Zdíkov ; Ždíkov ; Groß Zdikau

foto lokace
zrušen 1911; 5 000 hl; PT
maj.: hrabě Thurn-Hohenstein, nájemce pivovar Vimperk
Panský pivovar se ve Zdíkově poprvé připomíná v roce 1654 v souvislosti se zmínkou o tvrzi a přilehlém hospodářském dvoře Malovců z Malovic. Stával zřejmě v místech dnešního zámeckého nádvoří. V polovině 18. století, za Mikuláše Antonína Malovce z Malovic, dosahoval ročního výstavu až 350 hektolitrů.
Výstavba dolní budovy nového pivovaru (čp. 148) začala roku 1870 v souvislosti s přestavbou tvrze na zámek (od 1865) za Thun-Hohensteinů. V nové budově byly zřízeny sklepy, spilka, bednárna, byt pro sládka a kanceláře. Horní budova (dnes již zbořená) byla dokončena v roce 1877 a zřejmě sloužila jako sladovna. Od Adámkova potoka byla k pivovaru vybudována stoka, která přiváděla užitkovou vodu. Zpočátku činil roční výstav až 6 000 hl, později se pohyboval jen mezi 2 000 a 4 000 hektolitry. Thun-Hohensteinové však neprovozovali pivovar ve vlastní režii, ale pronajímali jej. Prvním nájemcem se stal sládek Johann Schmidt, v letech 1886–1892 sládek Josef Václavík. V roce 1892 se nájemci velkozdíkovského pivovaru stali Schwarzenbergové, majitelé velkého konkurenčního pivovaru ve Vimperku. (Smlouvu o pronájmu úředníci obou statků poté „zapili osminkou kořalky a tuplákem piva“ v nedalekém hostinci U Degnerů, dnes U Novotných.) Josef Václavík zde pak působil jako sládek do roku 1896, v letech 1896–1900 byl sládkem František Fridrich, v letech 1900–1903 Václav Mikolášek a v letech 1903–1907 František Třeštík. V roce 1903/1904 pivovar vystavil 4 383 hl piva. Posledním sládkem byl v letech 1907–1908 Ferdinand Wahl, který vyvařil poslední várku velkozdíkovského piva. V letech 1908–1911 objekt sloužil jako filiální sklad vimperského pivovaru a v roce 1911 byl pivovar zrušen.
V roce 1915 byl v budovách pivovaru zřízen lazaret pro raněné vojáky, který měl 60 lůžek. Během nacistické okupace byla v horním křídle pivovaru umístěna obecní knihovna, obecní úřad a chudobinec. Ve 30. letech se ve sklepních místnostech hrálo loutkové divadlo. Po druhé světové válce v budově pivovaru fungovala až do roku 1959 pošta, v roce 1960 byla v adaptovaném objektu zřízena výrobna koženého zboží Obnova, přejmenovaná o rok později na Kožedělný a gumárenský závod Tábor, provozovna Zdíkov. V 90. letech 20. století v objektu pivovaru sídlilo několik firem, například společnost Repuli Bohemia (šití autopotahů) a firma Vegaplast (výroba různých předmětů z plastů).
Zdounky

 

Pivovar Zdounky
zrušen asi 1900; 2 000 hl; KM
maj.: Thurn-Taxis
Zelená Hora

 

Zámecký pivovar Zelená Hora ; Grünberg

foto lokace
1659 -1933; max. 11 000 hl; PJ
maj.: E. Auersperger; vařil mi. pivo Zelenohorský kozel
Zelený Důl
článek: Pivovary na Litvínovsku II. >>>
Zhoř
Pivovar knížete Croye Zhoř (Krakovec) ; Horkau
zrušen asi 1900; 1 000 hl; RA
Zlaté Hory

 

 

 

 

Pivovar Zlaté Hory ; Zuckmantel ; Cukmantl

foto lokace
zrušen 1901; 1 000 hl; JE
maj.: Michael Götz; V roce 1514 byla v obci vybudována sladovna a výrobna piva. Roku 1687 – ze 349 domů uvnitř městských hradeb je 138 vybaveno právem vařit pivo. V letech 1858 – 1859 bylo ve městě 34 oprávněných občanů k vaření piva. Pivovar stával na místě, kde se v roce 2002 nacházela pošta na ulici Bezručově. Objekty byly zbourány po požáru v roce 1903.
Zlaté Hory pod Blaníkem
Pivovar zde pravděpodobně fungoval v 17.stol. (Kamberk ; Carenberg)
Zlín

 

 

 

Panský pivovar; Janáčkův pivovar ve Zlíně

foto lokace
článek: Z historie zlínského pivovarnictví >>>
zrušen asi 1905; 1 000 hl
Pozdější název ulice Potrubná dostala podle dřevěného potrubí, kterým tekla voda z Kudlovského potoka a napájela rybníček s lekníny před budovou zlínského zámku a panský pivovar. Od roku 1922 v budovách sídlil Okresní soud ve Zlíně.
Zlonice

 

 

 

Knížecí pivovar ; Družstevní pivovar a sladovna Zlonice ; Furstliche Brauerei Zlonitz

foto lokace etikety
před 1906 – 1953; max. 20 000 hl; KL
rod Kinských vlastnil pivovar do roku 1945; 1945-47 národní správa; 1947-50 družstevní pivovar
Dne 14.8.2003 bouře strhla střechu pivovaru.
Znojmo

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

1.znojemský parní pivovar a sladovna; 1. znojemský akciový pivovar a sladovna ; Erste Znaimer Brauerei und Malzfabrik Aktiengesellschaft in Znaim

historie foto lokace etikety
Wotzilkův pivovar ve Znojmě

foto lokace
1885 – 1923; 25 000 hl
Rudolf Wotzilka ; vyráběl mj. speciální dvousladový 14o Znojemský Porter
Ve Znojmě vznikl druhý velký pivovar, Wotzilkův, roku 1885. O rok později v něm byl zahájen provoz. Původní majitel byl poněmčený žid Rudolf Wotzilka. Ten ve svém pivovaru vyráběl mj. speciální dvousladový 14o Znojemský Porter.
Rudolf Wotzilka postupně do administrativy zapojoval své syny Bedřicha a Arnošta, kteří se vystřídali na postu ředitele. Bedřich Wotzilka převzal pivovar po otci roku 1916 a o tři roky později se stal i spolumajitelem. Nejmladší, Arnošt, vystřídal bratra na postu ředitele roku 1920, a také o tři roky později se stal třetím spoluvlastníkem pivovaru. Wotzilkův pivovar vykazoval přesně opačný růst, resp. pokles výroby, neţ pivovar městský, tehdy Mauralův. Zatímco v roce 1901 Wotzilka uvařil 21 300 hl piva o 20 let později vařil už pouhých 8000 hl piva. Největší výstav piva měl Wotzilkův pivovar hned v druhém produktivním roce, 1902\03, kdy pivovar vyprodukoval 23 683 hl piva. (www.geni.com/people/Rudolf-Wotzilka/6000000010486703046)
Znojemský pivovar Wotzilka stával od poslední dekády 19. století až do 60. let 20. století v ploše dnešní východní části náměstí Svobody (dříve Divišovo náměstí / Diwischplatz) a přilehlého podlouhlého panelového domu a jeho zadního dvora, podél dnešního chodníku a cyklostezky směřujícího od přechodu pro chodce k ulici Dělnická (to byla dříve ulice K Zahradám).
Křížovnický pivovar Znojmo – Hradiště ; Pöltenberg

foto lokace
zrušen asi 1885; nejprve pronajat 1.znojemskému pivovaru a posléze uzavřen
Zruč nad Sázavou
Pivovar Zruč nad Sázavou

foto lokace
článek: Zámecký pivovar Zruč nad Sázavou >>>
článek: Putování po historických pivovarech Dolního Posázaví II. >>>
video: Historické pivovary Dolního Posázaví >>>
Zuklín
Kolem roku 1900 čítal Zuklín 29 domů s 187 českými obyvateli, byl tu pivovar a dva mlýny. Už od 19.stol. století je obec osadou Strašína. KT
Zvěstov

 

Zámecký pivovar Zvěstov ; Pivovar velkostatku Zvěstov ; Swiestow

foto lokace
zrušen 1932; 2 000 hl; BN
maj.: A. Jaroš
Zvíkovec

 

Pivovar Zvíkovec

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 2.díl >>>
Zvířetice
Hrad založil někdy na počátku 14. století Zdislav z Lemberka, syn purkrabího Pražského hradu Havla z Lemberka. V patře paláce byly pokoje vrchnosti i panských úředníků, vrchnostenská kancelář, při okrouhlé kapli oratoř a v podkroví byt kaplana. V přízemí byly sklepy, pivovar a stáje, u věže komůrka vrátného a na věži hodiny.
Žacléř

 

Pivovar Žacléř ; Brauhaus Schatzlar

foto lokace
zrušen 1928; 1 000 hl; TU
První zmínka o vaření piva v Žacléři je na konci 16. století. Pivovar stál v horní části náměstí. Nový pivovar byl postaven začátkem 19 . stol. V roce 1856 vyrobil ročně tento pivovar 2400 hektolitrů piva. Pivo bylo stáčeno do sudů i do lahví a dodáváno do hostinců v Žacléři a okolí. Později byla výroba omezena pouze na vlastní spotřebu. Po sto letech pivovar zachvátil požár. Provoz byl tím pádem ukončen a budova později zbořena. Posledním soukromým majitelem pivovaru byl Karl Petrasch.
Žadlovice

 

Pivovar Žadlovice
zrušen asi 1880; 200 hl; SU
maj.: hrabě Dubský
Žadovice

 

Pivovar Žadovice
zrušen asi 1880; 500 hl; HO
maj.: baron Klein
Žamberk

  

 

  

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar Žamberk ; Senftenberg

foto lokace
zrušen 1932; 8 000 hl
posl.maj.: O. Parish; Nejstarší zmínka o vaření piva v Žamberku je z roku 1508 v listině Jana z Potštejna a na Žampachu a od téhož je listina z roku 1513, kterou vymezuje žamberskému fojtovi (tj. rychtáři) povinnosti, mezi nimiž je uváděn i pivovar v Žamberku. Jednalo se zřejmě o pivovar města, protože zámek s pivovarem tehdy ještě nebyl a podle zápisu z roku 1621 stál grunt „na spilkách“ v místech dnešní restaurace Na kopečku. O panském pivovaru je podrobná zmínka v Urbáři z roku 1657. V r. 1866 byly nově upraveny interiéry zámecké budovy. Současně byly přestavěny a zmodernizovány hospodářské budovy na prvním nádvoří, zvláště pivovar. Budovy byly ještě v roce 2003 zachovány, nacházely se za zámeckou bránou v areálu zámku a sloužily Českým vinařským závodům.
Žampach

 

Pivovar Žampach
zrušen 1890; 1 000 hl
maj.: kníže Chimay ; Za Jana Žampacha došlo kolem r.1469 k přestavbě hradu. Při přestavbě vznikly na předhradí nové kamenné hospodářské budovy, pivovar.
Žandov
Pivovar Žandov CL
Žatec

  

 

  

 

 

 

 

Dreherův vývozní pivovar Žatec ; Žatecký akciový pivovar ; Společenský pivovar ; Exportní pivovar

foto lokace etikety
1898 – 1948; 50 000 hl
1948 Krušnohorské pivovary n.p.; vařil mj. piva s názvy Dreher Bier, Saazer 10° Urstoff,  St.Hubertus
Bývalý exportní Dreherův pivovar v Žatci je dodnes architektonickou a specifickou ikonou našeho města. Přestože se zde pivo již dávno nevaří, jeho kořeny sahají až k roku 1898 a prošel nelehkou cestou první poloviny 20. století
Pivovar založený Antonem Dreherem mladším postavený ve slohu německé novorenesance dodnes ohromí svým jedinečným vzhledem. V dobách své největší slávy byl schopný ročně vyprodukovat až 96 000 hektolitrů piva (známých většinou pod značkami Saazer Urstoff, Žatecký Pratok nebo St. Hubertus)
Hlavním odběratelem tohoto zlatého moku bylo Německo a evropské země. Dreherovo pivo však putovalo také do USA, Jugoslávie a některých afrických zemí pod správou koloniálních mocností. Po většinu aktivního období podnik zajišťoval práci v průměru pro 100 zaměstnanců, přestál období Velké války, velké hospodářské krize, druhé světové války a jeho definitivní zánik přišel po „vítězném únoru“ 1948.
S nástupem socialistického zřízení neuznávající soukromý sektor byl podnik záměrně uzavřen a zlikvidován. Původní areál pivovaru poté prošel transformací na konzervárnu známou pod názvem Fruta, která vyráběla ovocné sirupy, víno a další lahvové produkty až do pozdních 90. let a přelomu roku 2000.
Právovárečný měšťanský pivovar Žatec

foto lokace
Ukončen provoz 2022.
článek: Pivovar Žatec >>>
Žebrák

 

 

Parostrojní pivovar Žebrák ; Městský pivovar ; Pivovar právovárečného měšťanstva

foto lokace etikety video
článek: Pivovary Točník a Žebrák >>>
1571 (1888) – 1936; 7 000 hl
maj.: F. J. Nejedlý
Dnešní podoba pivovaru se sladovnou pochází z roku 1888, kdy byl původní městský pivovar modernizován na parostrojní.
V roce 2002 v budově sídlila italská výrobna módního dámského spodního prádla
Žehušice

 

Zámecký pivovar Žehušice ; Zehušice ; Sehuschitz

foto lokace
1749 – 1908, zrušen 1911; 2 000 hl; KH
Mohutná patrová budova pivovaru s barokním štítem pochází z konce 17. století. V pol. 18. století ji nechal Jan Josef Thun přebudovat na pivovar. majitelé: Osvald I. hrabě Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid (1868); Osvald II. hrabě Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid.
Žeranovice

 

Pivovar Žeranovice
zrušen asi 1880; 600 hl; KM
maj.: hrabě Seliern-Aspang
Ždánice
Městský pivovar Ždánice ; Steinitz
zrušen asi 1900; 1 500 hl; HO
Žďár nad Sázavou

 
 
 
 
 

 

 

 

Zámecký pivovar Žďár ; Klášterní pivovar

foto lokace
zrušen 1926; 3 000 hl
maj.: Khevenhüllerová a Festeticsová
Ve Žďáře 2 v areálu zámku byl pivovar velkostatku. Zřízen byl na konci 16.století tehdy novou vrchností žďárského klášterního panství, olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským. Pivovar vařil tzv. “klášterské pivo” a od roku 1892 ho měl v pronájmu sládek František Dvořák. Výroba v pivovaru zanikla pro neshodu mezi nájemcem a majitelem okolo zvýšení nájemného roku 1926. Pivovar byl pak pronajat německobrodskému pivovaru jako sklad.
Zástupcem brodského pivovaru se zde stal bývalý sládek Fr.Dvořák a po jeho smrti roku 1933 jeho syn Karel Dvořák. Ten odešel do Rožnova pod Radhoštěm. Správcem skladu německobrodského piva byla od roku 1937 Anna Říhová z Brna. Budova bývalého pivovaru a poté skladu nebyla zbourána, není však z ní patrno, že dříve k takovémuto účelu byla používána. Dnes je součástí areálu zámku Dr.Radslava Kinského a nachází se na I.nádvoří po pravé straně, naproti hasičské zbrojnici dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2.
Měšťanský pivovar Žďár

foto lokace
Pivovar se nacházel v horní části náměstí. Zbořen v roce 1898. 1 000 hl
článek: Měšťanský pivovar Žďár nad Sázavou >>>
Žebnice u Plzně
Pivovar Žebnice
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Plas >>>
Želatovice
Pivovar při dvoru Želatovice
zrušen asi 1880; 200 hl; PR
Želeč

 

Panský pvovar Želeč ; Zelč ; Zeleč ; Seltsch ; Scheletsch

foto lokace
zrušen 1943; 3 500 hl; TA
maj.: F. Mašek
Želetava

 

Kammelův pivovar Želetava ; Gräfl.Attems`sche Brauerei Schelletau

foto starého foto nového
lokace starého lokace nového etikety
tzv. starý pivovar ze 16.stol. v roce 1868 přebudován na sladovnu tzv. nový pivovar fungující v letech 1867 – 1953 je nyní sýrárna
Želetice
Pivovar při dvoru Želetice
zrušen 1898; 100 hl; ZN
Železná Ruda

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Měšťanský pivovar Železná Ruda ; Bürgerliche Brauerei Eisenstadt in Böhmenwald

foto lokace etikety
článek: Pivovar a minipivovar v Železné Rudě >>>
1787 – 1962; 10 000 hl
1948-1952 Západočeské pivovary n.p., 1953-1954 Chodské pivovary n.p., 1955-1957 Západočeské pivovary n.p., 1958-1962 Plzeňské pivovary n.p.
V obci nebyl vzhledem k kopcovité krajině žádný rybník. Zdejší lidé vymysleli lešení, na které, když mrzlo, ctyřiadvacet hodin tekla voda. A tak se tvořily nádherné, několikametrové krápníky, které muži sráželi. Ty pak navezli do ledáren a vydržely tam do další zimy. Takže železnorudský pivovar neměl led z rybníků, ale měl led z krápníků. Ve zdejším pivovaru prožil dětství herec Pavel Nový, kde byl jeho otec sládkem. Dnes je pivovar srovnán se zemí. Poslední zbytek byl komín, který odstřelili v srpnu roku 1977.
Hotel Gradl
Pan Gradl od roku 1937 vařil pivo, které točil jen v hotelu. Byl to vysokoškolsky vzdělaný člověk, Němec, kterých žilo za 1. republiky v Rudě 97 %. A na ostrohu nad Železnou Rudou, ve výšce 887 metrů, postavil ve stylu lesního zámečku tento hotel. Když po Mnichovu v roce 1938 vyhnali Němci Čechy ze Sudet, pan Gradl dostal pivovar v Železné Rudě. Tam byl nájemcem do roku 1945.  Nyní je v hotelu i pivovarské muzeum.
Želiv

 

Premonstrátský pivovar v Želivi ; Seelau
zrušen 1907; 2 000 hl
maj.: Řád premonstrátů
Židlochovice

 

Pivovar Židlochovice

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; BY
maj.: arcikníže Bedřich
článek: Pivovar Židlochovice >>>
Žihle
Pivovar Žihle
lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Manětína >>>
Žichovice

 

Pivovar Žichovice

foto lokace
zrušen 1912, 1938 přestavěn na mlékárnu; 3 500 hl; KT
maj.: hrabě Lämberk
Žilina

 

 

 

 

Pivovar Žilina

foto lokace
zrušen 1910; max. 1 300 hl; NJ
Město Nový Jičín je vlastníkem bývalého pivovaru, ve kterém zlatavý mok kdysi vařili jezuité. Nemovitá kulturní památka byla ale v dezolátním stavu, radnice v roce 2021 připravoval její prodej. V roce 1624 ztratilo město výsadní titul královského města a do Nového Jičína tehdy přišel jezuitský řád, který se stal vrchností. V souvislosti s tím začal využívat, jsou o tom i písemné zmínky z počátku 17. století, tak zvaný Panský dvůr a pivovar. Ten se stal konkurencí právovárečných měšťanů v Novém Jičíně.
posl.majitel: Tereziánská akademie ve Vídni
Žinkovy

 

 

 

 

Pivovar Žinkovy

foto lokace
zrušen 1928; 5 000 hl; PJ;
posl.maj.rytíř Wessely
Původně sloužila žinkovská škola jako pivovar, před válkou jako ozdravovna pro učně Škodových závodů. Od padesátých let 20.století v historické klasicistní budově na břehu rybníka Labuť sídlí škola.
Žíreč (Dvůr Králové)

  

 

  

 

 

 

 

Pivovar Žíreč ; Žireč-Městys; Schurz; Schurz-Markt

foto lokace
před r. 1634 – 1934; kapacita navýšena po r. 1888 z 2 400 hl na 4 500 hl
majitelé: Magdalena Trčková z Lípy 1622-1626, Adam Trčka z Lípy, 1626-1634, královská komora 1634-1652, Tovaryšstvo Ježíšovo 1652-1773, Státní studijní fond 1773-1825, Martin a Klara Wagnerovi 1825-1849, Heinrich Wagner 1849-1888, Josef Etrich st. 1888-1901, Josef Etrich ml. 1901-1937, František Klazar 1937-1948
Objekt sloužil jako sklad, dnes balírna potravin (sladovna a pivovar) firmy Seneta Group a sklad ovoce a zeleniny (lednice a sklepy) firmy Malus. Pivovar vařil světlý i tmavý ležák, provoz zastaven r. 1933 po pronajmutí a následném odkoupení (r. 1937) Janem Klazarem, vlastníkem konkurenčního pivovaru – firmy F. Klazar ve Dvoře Králové n. L.
Žírovnice

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Pivovar Žírovnice

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; PE
maj.: hrabě Šternberk
Město Žirovnice o třech tisících obyvatelích vlastnilo od roku 1910 rozsáhlý zámecký areál, k němuž náležela sýpka,
ale i zdevastovaný pivovar. Ve městě Žirovnice se nachází vedle známého zámku a právě opraveného špýcharu i třetí historická budova – pivovar. I když byl vždy majetkem panství, vrchnosti nebo města, místní radnice se rozhodla jej prodat. Budova pivovaru pochází z roku 1599. Byla postavena po udělení práva vařit pivo místní obci majitelem panství Vilémem Slavatou. V budově se nacházel kromě samotné varny piva a příslušenství i byt sládka a velmi pravděpodobně i hospoda. Pivovar prosperoval, o čemž svědčí četné historické dokumenty. Byl soběstačný chmelem, jenž se pěstoval na ploše mezi Mlýnským rybníkem a Dvorem. Nedílnou součástí pivovaru byl i sladový mlýnec, dnes známý spíše jako „mlejnek“, kde se připravovala surovina pro vaření piva. Ani třicetiletou válkou pivovar nijak zvlášť netrpěl, o čemž svědčí zápis z poloviny 17. století. Spolu se zmenšujícím se zájmem vrchnosti o panství upadal i zájem o pivovar. Ten se stal součástí Velkostatku Žirovnice a byl pronajímán. Okolo roku 1865 se v Žirovnici pivo přestalo vařit. Hostinec byl nicméně funkční dál a jak se zdá, stále prosperoval. Udělení obnovené licence k pohostinské činnosti v roce 1877 o tom jen svědčí. Tato situace trvala až do roku 1914. V tomto roce, snad v souvislosti s vypuknutím I. světové války byl hostinec zrušen. Po skončení války již nebyl obnoven a v důsledku nedostatku bytů nechala města v celé budově vybudovat malé byty. Dvacátá léta 20. století byla zároveň dobou, kdy objekt dostal poslední větší finanční „injekci“. Výstavba bytů památce neuškodila Po stavební stránce se jedná o historicky zajímavý objekt. Dodnes se dochovala původní stavební dispozice z doby před 400 lety. Výstavbou bytů nevznikla nenahraditelná škoda, neboť původní nosné zdi i křížově klenuté stropy se zachovaly. Rovněž podpěrné kamenné renesanční sloupy jsou v budově dodnes. Navíc na severozápadní a jihozápadní zdi jsou dochována, byť poškozená, původní psaníčková sgrafita. Případného kupce tedy čeká zajímaná budova, která by šla, i když pracně, uvést do původního stavu.
Po roce 1948, kdy budova (č.p.81) byla ve správě Domovní správy a poté Okresního bytového podniku, byl objekt napojen na veřejnou vodovodní a kanalizační síť a byly provedeny částečné rekonstrukce některých bytů. Z historického hlediska je velmi významná omítka na severozápadní a jihozápadní straně budovy. Obsahuje původní psaníčková sgrafita pravděpodobně z doby založení pivovaru. V interiéru sklepů jsou původní křížové klenuté stropy a renesanční podpěrné sloupy.
Na jaře 2008 byl připraven projekt na rekonstrukci renesančního pivovaru. V bývalém zámeckém pivovaru v Žirovnici panuje čilý pracovní ruch. Přestavba budovy na muzeum totiž pokračovala i zpočátku roku 2010 rychlým tempem. Pak se do pivovaru přestěhují expozice šicích strojů a knoflíkářství, které se nyní nachází na zámku.
Rozsáhlá budova bývalého zámeckého pivovaru, stojící pod žirovnickým zámkem, vznikla v letech 1589-1592 na místě staršího, menšího objektu, také pivovaru. Svému účelu pivovar sloužil do 60. let 19. století. Po rozsáhlé rekonstrukci je dnes využíván pro potřeby zámeckého muzea. Žirovnice je známa jako „město perleti“ a muzeum knoflíkářství a perleťářství, které se zde nachází, nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se více o životě a zručnosti zdejších „čamrdářů“ (knoflíkářů). Určitě zaujme i expozice šicích strojů, ve které je k vidění více než 180 plně funkčních exponátů. Prostory pivovaru samozřejmě hostí expozici Minipivovarnictví.
Žitenice

 

Zámecký pivovar Žitenice

foto lokace
zrušen 1912; 2 000 hl; LT
maj.: probošství na Vyšehradě, nájem
Žlutice

 

 

Zámecký pivovar Žlutice ; Luditz

foto lokace
zrušen 1928; 4 000 hl; KV
maj.: Karel Proksch
Původně renesanční zámecký pivovar ze 2 poloviny 16. století, přestavěn nejprve barokně a pak v době mezi světovými válkami. Pozůstatek bývalého zámeckého pivovaru renesančního původu se zbytky sgrafitové výzdoby. Pozůstatek jedné z posledních dosud stojících staveb žlutického zámeckého komplexu, z nichž většina, včetně samotného zámku, podlehla požáru roku 1761 a již nikdy nebyla obnovena. Přízemní protáhlá budova vzniklá spojením několika starších samostatných částí. Fasáda novodobě upravena. Vlevo část se dvěma poměrně vysoko umístěnými okny, dál úzká patrová část bez oken, vchod, devět oken, vchod a menší okno. V pravé části průčelí jsou umístěna okénka sklepů. Zadní strana budovy bez architektonického členění. Východní boční štít obrácený do prostoru za zámeckou branou, je uprostřed pročleněn římsou, nahoře obloučkem vyklenutou. Pod římsou dvě drobná okna v kamenném renesančním ostění a nad ní, ve vrcholu štítu, jedno okno stejného typu. Ve východní boční stěně fragment psaníčkového sgrafita, další část výzdoby pravděpodobně uchována pod novodobou brizolitovou omítkou.
Obecní pivovar Žlutice
zrušen asi 1905; 1 500 hl
Žulová

 

 

Pivovar Žulová ; Friedberg ; Frýdberk
zrušen 1920; 4 000 hl; JE
maj.: Tomáš Kreutner
Během třicetileté války byl o městečko Frýdberk sveden boj se švédskými vojsky a hrad byl rozbořen a poničen požárem. Zůstala jen věž, u níž byl v roce 1703 postaven a zařízen pivovar.  Do 60.let 20.stol zde fungovala stáčírna hanušovického piva. Budovy se již nedochovaly.
Žumberk

 
 

 

Statek Žumberk (Sonnenberg) je poprvé písemně připomínán v roce 1279, kdy patřil
vyšebrodskému klášteru. Později zde na statku hospodařili drobní zemané
s přídomkem „ze Žumberka“. Zřejmě již na konci 15. století zde byla
postavena čtyřkřídlá tvrz, písemně doložená roku 1544. V 1. polovině 16.
století získal statek a ves rod Pouzarů z Michnic – předních dvořanů na
rožmberském dvoře. Později se tvrz, dvůr, pivovar a ves v Žumberku
krátce ocitly přímo v majetku Petra Voka z Rožmberka a od něj ji roku
1610 koupili za celkem symbolickou cenu Theobald a jeho strýc Jan
Hockové ze Zweicbrucku.